VýborHistorieČlenská základnaRevíryKružek mládežeGalerieÚlovkyKontakty

Z činnosti v roce 2019

Výbor MO ČRS Soutice na své schůzi dne 5. června 2020 v Dubějovicích rozhodl v roce 2020 nekonat výroční členskou schůzi. Důvodem jsou koronavirová opatření vlády ČR a dalším důvodem je počínající období dovolených (červenec – srpen).  První vhodným termínem pro konání výroční členské schůze by tak připadal měsíc zaří 2020, kdy zbývá do termínů konání VČS za rok 2020 jen pět měsíců. Pět měsíců do další výroční členské schůze!!! Proto rozhodl výbor informovat o činnosti v roce 2019 na tomto webu.

Ze zprávy předsedy pana Říhy o činnosti v roce 2019. 

V loňském roce došlo po letech sporů k sjednocení systému redistribuce. Započítávat se budou nejen úlovky ale i docházky na revíry. Podkladem pro výpočet redistribuce finančních prostředků za docházky a úlovky je statistika docházek a úlovků na CS revírech zpracovaná centrálně nezávislým zpracovatelem z odevzdaných záznamů o úlovcích na CS povolenky, a to na mimopstruhových a pstruhových rybářských revírech dohromady. Pro potřeby redistribuce finančních prostředků za úlovky budou jednotlivé druhy ryb rozděleny do tří samostatných kategorií. I. kategorie (Ca, Ú, Po, Li, Hl), II: kategorie (Š, Su, Pd, Si, L, Mn, Oř) a III. kategorie (ostatní druhy ryb). Docházky a úlovky členů MO vlastního ÚS ČRS na vlastních revírech příslušného ÚS ČRS se do této statistiky nezapočítávají.

Hodnota přerozdělení za docházky činí 15 % z celkové částky určené k redistribuci za docházky a úlovky. Výpočet hodnoty jedné docházky se provádí vydělením částky určené k redistribuci za docházky celkovým počtem docházek na CS povolenky v předchozím kalendářním roce. ÚS ČRS a Rada ČRS obdrží za docházky na vlastních revírech v předchozím kalendářním roce částku odpovídající násobku hodnoty jedné docházku celkovým počtem docházek na revírech příslušeného ÚS ČRS a Rady ČRS.

Hodnota přerozdělení za úlovky činí 85 % z celkové částky určené k redistribuci za docházky a úlovky. ÚS ČRS a Rada ČRS obdrží za úlovky ryb na vlastních revírech v přechozím kalendářním roce zařazených do I. kategorie 400 Kč/kg, za úlovky ryb zařazených do II. kategorie 300 Kč/kg a hodnota III. kategorie ryb bude stanovena dopočtem do celkové částky zbývající k redistribuci.

V rybářských orgánech se hovoří také o profesionalizaci rybářské stráže. Z našeho pohledu je zatím profesionalizace rybářské stráže utopií. Důvodem je financování, vybavení a řízení tohoto kontrolního orgánu. Snad částečným řešením je ustanovení rybářské stráže s územní působností. V kraji bylo ustanoveno 25 členů rybářské stráže s působností na všechny rybářské revíry na územní středočeského kraje.

20191116_153153

Chtěl bych dále upozornit na změny vstupující v platnost na revírech v režimu rybníkářství.  U mimopstruhového režimu od 16. 4. 2020 (na pískovně u Pískové Lhoty od 16. 5.), u pstruhového režimu od 1. 11. 2020!

Předně je stanoveno, že na těchto vodních plochách může odlov provádět pouze ten lovící, který si na  webu www.crs-sus.cz stáhne „Oprávnění k odlovu“. To provede tak, že na webu vyplní formulář „Oprávnění k odlovu“ a poté mu bude odkaz s „Oprávněním“ odeslán na jím uvedený e-mail. Zde si ho stáhne, vytiskne a bude ho mít vždy při sobě, pokud se vydá na odlov na těchoto vodních plochách. Upozorňuji, že nestačí mít „Oprávnění“ stažené v mobilním telefonu (pověřená kontrola na toto nebude brát zřetel), ale musí ho mít vytištěné. Platnost „Oprávnění“ je vždy na kalendářní rok, což znamená, že to současné končí 31. 12. 2020.

Pouze držitel tohoto „Oprávnění“ a odpovídající povolenky k lovu, může poté, co zaplatí místenku prostřednictvím SMS zprávy (neplatí pro Brožkovnu a Smilovice) v ceně MP režim 25,- Kč a P režim 50,- Kč (platí vždy na daný den), zahájit odlov na dané vodní ploše.

Oprávnění“ platí pro odlov v těchto vodních plochách:

Blažejovický potok – Píště (Rachyně): kombinovaný režim (MP + P)

Božkov: kombinovaný režim

Brožkovna: mimopstruhový režim

Jelito: mimopstruhový režim

Mlynařice 3 – Dvorce: kombinovaný režim

Písková Lhota: mimopstruhový režim

Stržený: mimopstruhový režim

Vlkava 4 – Smilovice: mimopstruhový režim

V minulém roce měla soutická rybářská organizace celkem 420 členů. Z toho bylo 384 dospělých, 4  dorostenci a 32 členů do 15 let. Proti minulému roku  došlo k nárůstu o 21 členů z toho 7 dětí do 15

věková struktura

 

Od poslední výroční schůze do 31.12.2019  dne přijal výbor tyto členy:
Členové 2019

 

V loňském roce jsme se opět účastnili akce „Čistá Sázava“ Byl vyčištěn úsek Sázavy od jezu v Chabeřicích po jez ve Střechově. Sebrané odpadky odvezli pracovníci Městského úřadu v Trhovém Štěpánove na skladku. Tato akce se bude opakovat i letos a to v sobotu 4 dubna. Proto se na Vás obracím se žádosti o účast. Sejdeme se v 8.00 hod na návsi v Souticích.

V roce 2019 jsme pořádali koncem měsíce července rybářské závody na rybníce „Donáťáku“. Tyto závody pořádáme jako propagační. Mohou se jich zúčastnit i nečlenové. Dáváme tím možnost poznat rybářský sport širší veřejnosti a případně získat další členy. Závody se staly tradicí, ve které chceme pokračovat i v letošním roce.

Připojili jsme se v loňském roce k akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“. V měsíci září jsme uspořádali pro děti z prvního stupně Základní školy ve Vlašimi akci, zaměřenou na poznávání ryb, způsobů rybolovu a vlastní rybolov. Za pomoc při organizaci a přípravě této akci chci poděkovat manželům Adamcovým, kteří připravili pro děti soutěže. Akce byla kladně hodnocena paní ředitelkou školy. I v letošním roce chceme tuto akci opakovat.

DSCN2877

Každoročně provádíme před vánočními svátky prodej kaprů na Vánoce. Je to služba pro občany nejen ze Soutic, ale i okolních vesnic. Zájemci si mohou zakoupit vánoční rybu těsně před Štědrým dnem, kterou pak lehce uchovají v požadovaném stavu.

DSCN2410

 

Dále Vás chci informovat o úspěšné prezentaci výstavy „Sportovního rybářství“, která se konala od poloviny listopadu do poloviny ledna v Muzeu Štěpánovska pod záštitou města Trhový Štěpánov. Na výstavě se ve všední dny mohli návštěvníci seznámit s činností rybářských organizaci v Souticích a Kladrubech. Připraveno bylo mnoho informací o rybaření sportovním, tak profesionálním. Vystavováno bylo velké množství  fotografií, textů a rybářských exponátů z dob současných i dávno minulých. Děkuji všem našim rybářům, kteří se na přípravě a instalaci výstavy podíleli.

 

20191116_152124

 

Ze zprávy hospodáře pana Libora Exnera za rok 2019

Máme svěřen revír Sázava 8 č. 411079 od délce 8 km a výměře 25 ha. Dále Štěpánovský potok 1 č. 413 032 od 12 km a výměře 3 ha.

Rybochovná zařízení mají výměru 5,2 ha. Jsou to rybníky Nový v KÚ Trhový Štěpánov, Kupsák v KÚ Dubějovice a Honziňák v KÚ Soutice. Každoročně kontroluje stav našich rybochovných zařízení i Státní veterinární správa pro Středočeský kraj. Kontroluje se zdravotní stav rybí obsádky, pohotovostní plány, kvalitu vody, veterinární rizika, způsob krmení a vystavování veterinárních osvědčení. Při kontrolách nebyly zjištěny závady. Musíme také vést evidenci o neplemenných rybách a toto hlášení postupovat Rybářskému sdružení v Českých Budějovicích.

Plnění zarybňovací povinnosti v roce 2019

Zarybňovací povinnost

Prodané povolenky 2019

Povolenky 2019

 úlpvly 2019