VýborHistorieČlenská základnaRevíryKružek mládežeGalerieÚlovkyKontakty

Historie

Lov ryb byl v minulosti jedním ze způsobů při opatřování potravy. V průběhu vývoje lidské společnosti se lovecká vášeň, jejímž cílem bylo získání potravy, změnila v uspokojení z lovu samotného. Ceněným se stal i čas strávený u vody.

Z literatury víme, že na stoly patricijských hostin byla ryba dodávána rybáři. V těchto případech byl lov ryb řemeslem, který měl svá pravidla, vycházející z velmi dobrých znalostí života a biologie ryb. Koncem 16.století se lov ba udici stal sportem širokých kruhů anglické šlechty, vzdělaného měšťanstva i duchovenstva a získal charakter aristokratické záležitosti. Za zmínku však stojí, že v jedné knize z přelomu 16. a 17. století se vůbec poprvé objevil požadavek na zákonnou úpravu doby hájení ryb a zákaz jejich lovu sítěmi v době tření. Sepisování knih o sportovním rybolovu se v Anglii dokonce stalo výnosným řemeslem. Spolu s tím vznikaly četné dílny, kde se vyrábělo rybářské náčiní. Sami rybáři se začali organizovat do sportovních klubů.

V tomto prostředí vyrůstala i osobnost později označovaná za otce anglického sportovního rybářství na udici. Byl jí Isaac Walton (1593 – 1683), jinak bohatý londýnský obchodník. On sepsal knihu Dokonalý rybář. V ní uvedl své vlastní zkušenosti i poznatky převzaté z předchozí literatury. Význam této knihy spočívá především v jasně definované sportovní orientaci rybolovu, apelu na morálku a etiku rybářského sportu.

Jakub_Krcin

Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan

U nás se začaly organizovat první skupiny osob zabývající se sportovním rybolovem až koncem 19. století. Tím nijak nechceme pomíjet ten prostý fakt, že v Čechách existovalo od 13.století rybníkářství s chovem převážně kapra. Koncem 19.století byly dvě formy sdružování sportovních rybářů. Při jedné se navzájem spojovali jen vlastníci pobřežních pozemků a při druhé zase ti, kteří vodu nevlastnili a pronajímali si ji od vlastníků. Právě druhá forma sdružování se na našem území stala základní organizační strukturou sportovních rybářů.

První rybářský zákon pro země Koruny české byl přijat 9.října 1883 – č. 22/1883. Tento zákon je považován za základ rybářského práva. Definitivně zrušil oprávnění volného lovu ryb ve volných vodách. Vody rozdělil na vody pstruhové a mimopstruhové. Zavedl rybářský lístek, což ve své podstatě znamenalo státní povolení k výkonu rybářského práva. Byly stanoveny i doby hájení jednotlivých druhů ryb a další podrobnosti. Přelom století je naplněn horečným zakládáním sportovních rybářských spolků či klubů. Například v roce 1873 byl založen rybářský spolek v Opavě. Během dvou desetiletí 1890 – 1910 jich vznikly desítky, a to nejen ve velkých městech, ale i na vesnicích.

V roce 1908 byl založen Zemský rybářský svaz se sídlem v Praze. Od března 1912 se název tohoto uskupení upravil na Sdružení rybářských klubů a spolků hospodářských a sportovních pro Čechy se sídlem v Praze. Na popud Ministerstva zemědělství byla zahájena příprava budování celorepublikové rybářské organizace, jež, byla nazvána Unie rybářských spolků a družstev v ČSR. Ustavující schůze se konala 1.dubna 1923.

V rámci rybářské expozice na hospodářské výstavě v Praze uspořádala Unie 18.května 1924 sjezd všech rybářských spolků v ČSR, jehož hlavní náplní bylo jednání o přípravě nového rybářského zákona. V Unii bylo organizováno 226 rybářských spolků , z toho v českém zemském svazu 105.

souticke_povodi

Rybářství prošlo v průběhu let 1924 – 1945 řadou organizačních změn a právních úprav. V roce 1945 byl ustaven Zemský svaz rybářský v Čechách a na Moravě, poté v roce 1950 Jednota rybářů v Praze. V roce 1957 Československý svaz rybářů, který zavedl již strukturu ústředních a krajských organizaci a místních organizací. Řízení bylo třístupňové a je zachováno dodnes. Název Český rybářský svaz byl zaveden v roce 1968, který platil až do roku 1990, kdy Český rybářský svaz byl rozdělen na Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz. Tak dochází vlastně k první decentralizaci organizace rybářů po dlouhých letech centrálního řízení. Pro nás je zajímavé, že předsedou Českého rybářského svazu byl v letech 1970 – 1971 Ing. Miroslav Záleský, který byl zakládajícím členem naší Místní organizace v Souticích.

Místní organizace Českého rybářského svazu v Souticích byla založena prakticky až v roce 1945. Na popud Ing. Miroslava Záleského došlo k jednání s Velkostatkem v Souticích o pronájmu řeky Želivky a Sázavy. Jednání se aktivně zúčastnil kromě ing. Záleského pan Antonín Mirovský a pan Jindřich Čížek. Nájemní smlouva mezi Rybářským spolkem Soutice a Velkostatkem Soutice o pronájmu řek byla uzavřena 28.května 1946 za poplatek 840,- Kčs ročně, na dobu 12-ti let. Rybářský spolek se zavázal poskytnout Velkostatku Soutice 5 rybářských lístků pro hosty a 20 kg ryb.

První Valná hromada rybářského spolku v Souticích se konala 12.května 1946 v hostinci „U Čížků“. Předseda Ing.Miroslav Záleský podal návrh na jmenování Dr.Františka Elpla čestným členem za jeho zásluhy o uzavření nájemní smlouvy. Návrh byl jednohlasně přijat. Návrh stanov předložil místopředseda Antonín Mirovský. Členský příspěvek činil 20,- Kč a povolenka stála 80,- Kčs. Nečlen zaplatil za povolenku 180,- Kč. Na této valné hromadě byl zvolen i nový výbor. Předsedou se stal Antonín Mirovský, Soutice čp.11, l.místopředsedu p.Jan Kadleček , Soutice 95, 2.místopředsedou ing.Miroslav Záleský, jednatelem Jindřich Čížek. Hospodářem se stal Karel Zelenka, Soutice čp.69. Do výboru byli dále zvoleni Bartůněk Josef, Rehvald Čeněk, Čermák František a Randák František, Ferdinand Vladyka, Soutice čp.88. Zápisné pro nového člena bylo schváleno ve výši 180,- Kč. Celkové příjmy za rok 1946 činily 22 435,60 Kčs a vydání 11 830,40 Kčs. Téhož roku se konal i I.Rybářský ples.

V roce 1947 došlo ke změně některých funkcionářů. 1.místopředsedou se stal Ing.Miroslav Záleský, 2.místopředsedou Karel Zelenka, pokladníkem Jan Kadleček, jednatelem František Čermák a hospodářem Jindřich Čížek. Revizory účtů byli zvoleni – Jan Karásek a Alois Čermák. Ve výboru dále byli Antonín Dvořák, František Randák, Čeněk Rehvald, Voslář Jaroslav a Bartůněk Josef. Kárná komise: Čermák Alois, Karásek Jan, Štícha Václav, Čížek Jan čp.83. Prvně byly schváleny i ceny krátkodobých povolenek – týdenní 70,- Kčs, čtrnáctidenní 120,- Kčs. Na jaře bylo do povodí nasazeno 50 kg kapra dvouletého, 50 kg cejna, 30 kg násady úhoře, 500 ks štik, vše za 5 750,- Kčs. Zároveň se začalo s obhospodařováním rybníků v obci.

Druhý Rybářský ples se konal 17.ledna 1948 v hostinci „U Čížků“. K pořádání plesu se přihlásil i Myslivecký kroužek. Rybářský ples skončil ziskem 3 862,- Kčs. V roce 1948 byla schválena dobrovolná pracovní účast na akcích spolku. V případě nesplnění je stanovena úhrada 10,- Kčs za hodinu.

V roce 1949 se jednatelem stal Čeněk Rehvald a do výboru zvolen Josef Čížek. Činnost spolku byla zaměřena také na čistotu povodí, zlepšení dozoru na povodí. Prvně byl do Štěpánovského potoka nasazen odkrmený plůdek pstruha duhového. Tůň pod osadou Černýš „Ve Spláví“ byla vyhlášena chráněnou rybí oblastí. Rybník „U Cihelny“ byl v měsíci dubnu slovena a násada kapra ve váze 60 kg dána do Želivky. Poříčním svazem byl stanoven úsek pro obhospodařování a to od vtoku Štěpánovského potoka do Sázavy k jezu v Chabeřicích a ve Švihově. Lovení úhořů bylo stanoveno na 2 dny v týdnu od 18 do 23 hodin nad jezem v Souticích.

V roce 1951 dochází ke změně ve funkci předsedy. Zvolen ze František Čermák, místopředsedy Karel Zelenka a Ing.Miroslav Záleský. Jednatelem je zvolen Jindřich Čížek, pokladníkem Josef Čížek, revizory účtů Jaroslav Bláha a Alois Čermák. Členové platí příspěvky ve výši 50,- Kčs, povolenku 200,- Kčs. Výroční členská schůze se poprvé koná v hostinci „U Staňků“.

Zápisy z jednání výborových a výročních členských schůzí se v dalších letech zmiňují jen o hlavních událostech. Je to například sloučení Lidového rybářského spolku v Souticích se spolkem v Trhovém Štěpánově v roce 1952. V tomto roce došlo k nákupu 100 kg kapra, 200 kg cejna, 1000 ks štik a 50 kg candátů pro zarybnění revíru. Celoroční povolenka je vydávána za 250 Kčs, pro hosty na týden za 100,- Kčs, na čtrnáct dní za 180,-, na tři týdny za 240,- Kčs. Jednání rybářů se nevyhnula i politickým akcím. Bylo věnováno 500,- Kčs na pomoc Koreji a 1820,- Kčs na obnovu měny. Revír byl ustanoven od jezu Posadovského mlýna ve Střechově k jezu u chabeřického mlýna. V tomto roce zemřel předseda František Čermák a na jeho místo zvolen Antonín Mirovský. K 1.únoru roku 1953 má spolek 50 členů.

V roce 1953 nasazeno do řeky 1600 ks kapra dvouletého, 400 ks kapra ročka, 900 ks dvouletého candáta, 200 ks štik dvouletých, 25 tis. ks plůdku štiky, 300 ks bílé ryby. Do Štěpánovského potoka 75 ks pstruha a 72 ks raka.

Jednatelem byl v roce 1954 zvolen Antonín Blažejovský. Hospodářem František Ptáček. Spolek opravil výpust rybníka „U Cihelny“. Výroční členská schůze vyslovila poděkování p.Dr. Paterovi a p.Štěpánu Čermákovi za vybudování pstružích rybníčků na Štěpánovském potoce.

Kadlecek_JanMirovsky_Antonin

 

Složení výboru v roce 1955:
předseda Mirovský Antonín
místopředseda Rehvald Čeněk
jednatel Blažejovský Antonín
pokladník Čížek Jindřich
zapisovatel Bláha Jaroslav
hospodáři Práček Theodor Sázava č.8
Dr.Patera Ludvík Štěpánovský potok 1
zástupci hospodáře Mirovský Antonín Sázava č.8
Čermák Štěpán Štěpánovský potok 1
odborný referent Svinka Jaroslav
členové výboru Kotek František
Voříšek Josef
Bartůněk Josef
Voslář Jaroslav čp.60
Fliegr Josef
Svinka Václav
Smítka Jiří
Fliegr Josef Střechov
Čermák Josef Chabeřice
revizoři účtů Čermák Alois
Novotný Bohumil Střechov

Postupem let se rybářský spolek vybavoval i potřebným materiálem k výlovům. Byly zakoupeny rybářské holiny, sítě atd. Zarybňovací povinnost v roce 1956: pstruh obecný plůdek 10 000 ks, kapr dvouletý 500 ks, lín dvouletý 300 ks, cejn dvouletý 500 ks, štika roček 500 ks, candát roček 1000 ks, bílý ryba 300 ks. Lidový rybářský spolek měl k 24.únoru 1957 (den konání VČS) 76 členů. V témže roce bylo vydáno 106 celoročních, 14 měsíčních, 6 čtrnáctidenních, 4 týdenní a 15 jednodenních povolenek. V roce 1957 se odstěhoval dlouholetý hospodář p.Dr.Patera a na jeho funkci byl zvolen p.Štěpán Čermák. Výroční schůze se usnesla, aby 3 novorozným občanům byla věnována vkladní knížka s vkladem 50,- Kč.

Složení výboru v roce 1957:
předseda Mirovský Antonín
místopředsedové Chlumský Antonín Střechov
Voříšek Josef Trh.Štěpánov
jednatel Vladyka Ferdinand
hospodář Mirovský Antonín
zástupce Čížek Josef
hospodář pstruh.revír Čermák Štěpán
zástupce Polívka Miroslav
pokladník Kotek František
členové výboru Novotný Bohumil Střechov
Šic Ladislav Chabeřice
Smítka Jiří Střechov
Uhlík Jiří Vlašim
revizoři účtů Ptáček František Kácov
Čížek Jindřich

V roce 1959 se poprvé povolil odchyt úhořů od 15.května. Podmínkou byla skupina tří rybářů, z nichž musí být jeden hospodář, nebo dozorčí úseku. Pracovní povinnost je stanovena na 24 hodin na člena. Kdo neodpracuje tento stanovený počet hodin zaplatí 5,- Kčs za hodinu. Úlovky členů MO činily 969 kg ryb.

Na výborové schůzi 9.června 1960 se jednalo o sloučení místních organizací Soutice a Hulice. Na členskou schůzi do Hulic, která bude projednávat sloučení, byla zvolena delegace ve složení: Mirovský Antonin, Kotek František, Voslář Jaroslav, Uhlík Jiří, Vladyka Jiří a Čížek Jindřich. Sloučení obou organizací nebylo uskutečněno pro rozdílnost názorů na sídlo nově vzniklé MO. Po kritice Oblastní pobočky v Benešově na práci MO a jejího předsedu p. Antonína Mirovského, jmenovaný podal rezignaci na funkci.

Od roku 1960 vykonával funkci předsedy Alois Čermák a hospodáře František Kotek. Dne 2.června 1963 se od 05.00 hod. konaly rybářské závody na řece Sázavě pod obcí Střechov.

Od roku 1968 vykonává funkci předsedy p. Jaroslav Petrů z Kalné. Do funkce místopředsedy byl na výroční členské schůzi zvolen Jiří Uhlík, jednatel Václav Seidl, hospodář Josef Petrů, zástupce hospodáře Josef Čížek, účetní Jaroslav Vilímovský, práce s mládeží Miloslav Zeman, referent pro brigády Jan Kadleček, členové výboru Jiří Vladyka, Emil Krauz, Bohumil Čermák, Oldřich Kadleček. Předseda revizní komise Jan Novák, členové Alois Čemák, Antonín Kadleček. Brigádnická činnost je směrována na odbahňování rybníka „Cihelna“ v Souticích a „Doleček“ v Trhovém Štěpánově. Členů je 153 celkem a z toho dospělých je 118. Zarybňovací povinnost je každoročně plněna. Do Sázavy 8 je vysazováno 3650 ks kapra násady, 650 ks lína, 2750 ks cejna, 80 tis.ks plůdku štiky, 2 tis.ks bílé ryby a 1500 ks candáta. Mimo zarybnění je vysazováno úhoří monté v počtu 5 tisl.ks. K 30.výročí založení je v roce 1975 vydána publikace, kterou zpracoval p. Emil Krauz. Od roku 1977 užívají rybáři garáž v budově „Kampeličky“ v Souticích.

Složení výboru v roce 1978:
předseda Jiří Uhlík Vlašim
místopředseda Jaroslav Petrů Kalná čp.9
jednatel Václav Seidl Soutice čp.24
hospodář Antonín Kadleček Soutice čp.85
zástupce hospodáře Čížek Josef Soutice čp.108
účetní Jiří Říha Soutice čp.42

V tomto roce byly provedeny dokončovací práce na rybníce „Donáťáku“ v Souticích, Zisk z uspořádaných závodů na rybníce „Donášku“ (29.7.1978) činil – 3 194,- Kč. V srpnu 1978 došlo k úhynu pstruhů na Štěpánovském potoce pod obcí Dubějovice způsobený vypuštěním fekálií do potoka. Uhynulo asi 150 ks tržních pstruhů a nezjištěné množství plůdku pstruha.