VýborHistorieČlenská základnaRevíryKružek mládežeGalerieÚlovkyKontakty

Co o naší VČS napsal web SÚS

Dne 30. 3. 2019 se v KD Neměřice konala členská schůze MO Soutice. Do sálu kulturního domu dorazilo celkem 91 členů, což znamenalo účast 24,5 %.

Z pozvaných členů se dostavili zástupci MO Český Šternberk pan Milan Štěpnička st., MO ČRS Zruč nad Sázavou pan Petr Novák, Myslivecký spolek Soutice pan Jiří Petrů a za SÚS pan Milan Štěpnička ml.

Řízením schůze byl pověřen místopředseda Václav Ševeček, který přivítal všechny přítomné včetně jednotlivých hostů. Z důvodu nedostatečného počtu členů bylo jednání odloženo o 15 minut, aby byla členská schůze usnášení schopná.

Po uplynutí této doby následovaly jednotlivé zprávy, dle předloženého a schváleného programu. V prvním bodě uctili všichni přítomní památku zesnulých členů od poslední členské schůze.

Pak vystoupil předseda Jiří Říha se zprávou o činnosti za předešlé období.  Byly předneseny cíle ČRS, které vyšly ze sněmu ČRS a byl představen nově zvolený předseda ČRS. Dále se předseda pozastavil nad konferencí SÚS. Zde představil schválení nového Fondu na nákup vodních ploch a připravované změny v pstruhovém hospodaření. Zhodnotil činnost MO, kde konstatoval, že současný stav členské základny v počtu 399 členů všech věkových kategorií je historické maximum. Z tohoto počtu je 18 žen a 23 dětí a probral podrobné složení základny, dle věkové struktury a též trvalých pobytů jednotlivých členů. MO má členy i v jiných koutech republiky, jako je třeba Česká Lípa či Liberec.

Zhodnotil závody na rybníku Donaťák, které MO pořádá pro širokou i nerybářskou veřejnost. Tato akce si za dobu svého pořádání získala velkou tradici a oblibu v širokém okolí. Předseda okomentoval uspořádanou akci „Vodníci“, která byla určena pro první ročníky ZŠ Trhový Štěpánov. Konaná akce sklidila výborný ohlas nejen od dětí, ale též i učitelského sboru. Seznámil přítomné s výsledky závodního družstva LRU přívlač a jejich činností. V závěru své zprávy všem poděkoval za účast a popřál krásnou rybářskou sezónu 2019.

Pak následovala finanční zpráva, kterou přednesl Pavel Kulík. Seznámil s podrobným čerpáním rozpočtu v roce 2018 a konstatoval, že rok skončil přebytkem. Rozpočet na rok 2019 předložil též jako přebytkový.

Poté se ujal slova hospodář Libor Exner a podrobně rozebral plnění zarybňovací povinnosti. I při neplnění u parmy bylo zarybnění splněno na 130 %.

Následovalo jeho vyhodnocení úlovků na revírech MO. Též zazněly změny BPVRP, které platí od 1. 1. 2019, proběhla informace o možnosti výdeje RL na Městském úřadě ve Zruči nad Sázavou. První část schůze zakončil pan Josef Petrů zprávou dozorčí komise, kde hlavně upozornil všechny na důkladné prostudování BPVRP na jednotlivých revírech před zahájením lovu.

Jako první v diskuzi vystoupil jednatel Mgr. Václav Seidl, který podrobně zhodnotil vývoj členské základny od roku 2000, kdy byl stav 250 členů. Dále probral úkoly uložené konferencí SÚS pro MO a jejich plnění. Pozastavil se nad specifikami jejich revírů, kdy hlavně tok Sázavy je ovlivňován odpouštěním spodní vody z VD Želivka. Probral příchod elektronické komunikace mezi MO a SÚS. Dále s pozdravy vystoupili přítomní hosté a poděkovali výboru za pozvání.

Poté jsem vystoupil osobně, kdy jsem předal zdravici od výboru SÚS a jeho předsedy a též poděkoval výboru za pozvání. Seznámil jsem přítomné s prací výboru SÚS a sekretariátu. Musel jsem upřesnit některé věci, které zazněly od řečníků předemnou, a to ohledně Fondu na nákup vodních ploch a jeho plnění, BPVRP a systému redistribuce. Představil jsem nově zakoupenou pískovnu, možnosti dotačních titulů. Uvedl jsem též pokračování vícezarybnění revíru Sázava 8 ze zdrojů SÚS v podobě 100 kg pstruha obecného, které výbor ÚS ve spolupráci s odborem čistoty vod organizuje již třetím rokem.

V usnesení bylo odsouhlaseno přispění do Fondu nákupu vodních ploch částkou 4 000,- Kč.